rss

Tag: "salaam"

Forty Salat o Salaam :: 40 Durood by Shaykh Yunus Patel (DB)

Forty Salat o Salaam :: 40 Durood by Shaykh Yunus Patel (DB)

Audio :: Click here Listen to Forty Salaat o Salaam :: by Maulana Yunus Patel (DB) Alla-humma Salle Alaa Muhammadiw Wa-Alaa Aale Muhammadiw Wa Anzilhul Maq-adal Muqarraba Indac. Alla-humma Rabba Hazihid Da-watil Qaa-e-mati Was-Sa-la-tin Naafe-a-ti Salle Alaa Muhammadiw Wardha Anniy Ridhul La-tus-khatu Baa-dahu Abadaa. Alla-humma Salle Alaa Muhammadin Abdeca Wa Rasuw-leca Wa-Salle Alal Mu-mi-niyna Wal […]

);